Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska krisutsikter våren 2020

Rapport LO-ekonomernas bedömning är att Sverige drabbas av en kraftig ekonomisk nedgång under andra kvartalet. Jämfört med samma period förra året minskar BNP med 14 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Arbetslöshet över 10 procent

Arbetsmarknaden har redan drabbats av en djup efterfrågechock och 100 000-tals löntagare förlorar i dag sitt arbete, varslas eller placeras i korttidsarbete. Vi bedömer att en arbetslöshet på över 10 procent under de närmaste månaderna inte kan uteslutas. 

Svensk ekonomi och välstånd bygger på öppenhet och utbyte av varor och tjänster med omvärlden. Riskerna för långsiktiga ekonomiska skador på svensk ekonomi fördjupas när nationsgränser delvis stängs ner och protektionistiska strömningar växer i styrka globalt. Att som vid en ”normal” konjunkturnedgång stimulera efterfrågan för att få fart på ekonomin är inte möjligt, eller ens önskvärt.

Målet för de akuta åtgärderna är i stället ekonomisk överlevnad. Företag som blir av med en betydande andel av intäkterna klarar inte av att betala löner och fasta kostnader – anställda som blir av med sina inkomster kan inte betala sina räkningar. 

Förbättra inkomstskyddet

Den ekonomiska politiken i Sverige inriktas nu på att förhindra att ett stort antal företag går i konkurs. En kraftfull överbryggningspolitik är helt central för att bädda för en snabbare återhämtning efter den akuta krisen. För grupper utan permanent anställningsförhållande är skyddsnätet i Sverige mycket svagt. Denna grupp behöver skyndsamt ett bättre inkomstskydd. 

Det är också av yttersta vikt både för den enskilda löntagaren, näringslivet samt Sveriges långsiktiga konkurrenskraft att denna period används för att rusta arbetskraftens humankapital och anställningsbarhet genom kompetens- och utbildningsinsatser. Regeringen har presenterat flera angelägna reformer för att överbrygga krisen, försäkra oförsäkrade och inleda en betydande utbyggnad av utbildningsinsatser.

Livskraftiga företag ska finnas kvar 

Åtgärderna som hittills har presenterats har beräknats kosta cirka 85 miljarder för 2020. Mätt som andel av BNP motsvarar det cirka 1,8 procent, enligt regeringens egna beräkningar. Minst lika viktigt för hur
offentliga utgifter utvecklas är storleken på BNP-tappet. Vi uppskattar att det kan bli så stort som 5 procent i år vilket ger en budgetförsvagning med ytterligare cirka 2,5 procent av BNP.

De åtgärder som staten hittills vidtagit kommer dock inte att räcka. Utgångspunkten för den ekonomiska politiken bör vara att staten har sistahandsansvaret för att i grunden livskraftiga företag ska finnas kvar och att människor inte hamnar utan materiell försörjning.

LO-ekonomerna anser att tre utökade reformer är prioriterade i närtid:

1. Skapa möjlighet till heltidspermittering med statligt stöd.

2. Avisera redan nu att de generella statsbidragen till kommuner och regioner kommer höjas med minst 30 miljarder kronor.

3. Permanenta förbättringar av den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen.

Nödvändiga finanspolitiska åtgärder får inte begränsas av en tro att resurser behöver ”sparas” till ett senare skede.

Extra Ekonomiska utsikter april 2020 (pdf)

Bilaga: Åtgärder av statliga aktörer (pdf) 

Sammanfattande bilder (pdf)

Se pressträff med LO-ekonomerna i LO Play