Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter hösten 2017

Rapport Arbetsmarknaden har potential att utvecklas betydligt bättre än vi tidigare trott. Den ekonomiska politiken måste ta större hänsyn till fördelningsfrågor. Prognosen för löneutvecklingen skruvas ner. Det skriver LO-ekonomerna i sin konjunkturprognos hösten 2017.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • Sverige gynnas av den goda ekonomiska utvecklingen i Europa. Den svenska BNP-tillväxten väntas bli tre procent både i år och nästa år. Export och investeringar blir de viktigaste drivkrafterna för den svenska tillväxten. Samtidigt ger expansiv ekonomisk politik gynnsamma förutsättningar för inhemsk efterfrågan. Finanspolitiken är klart expansiv år 2018. Penningpolitiken är också expansiv. Reporäntan som nu ligger på minus 0,5 procent, väntas börja höjas långsamt först under det tredje kvartalet 2018.
  • Hushållens konsumtion fortsätter att öka i god takt samtidigt som sparandet förblir högt. Den offentliga konsumtionen växlar ner i spåren av minskade utgifter kopplade till migration. KPIF-inflationen väntas bli något lägre än inflationsmålet 2018 och i stort sett ligga på målet 2019.
  • Läget på arbetsmarknaden har stadigt förbättrats under senare år med stigande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. De närmaste åren väntas en fortsatt stark sysselsättningsuppgång.
  • Många nyanlända som söker etablering saknar de kunskaper och färdigheter som krävs på svensk arbetsmarknad. LO-ekonomerna kan konstatera att väldigt få av de kortutbildade arbetslösa, nyanlända såväl som andra grupper, lämnar arbetslöshet för utbildning. LOs förslag om utbildningsjobb har lett till en principöverenskommelse med arbetsgivarna om etableringsjobb och nästa steg blir nu att inleda diskussioner med staten för att bland annat säkra tillgången på utbildningsplatser.
  • Trots hög aktivitet i näringslivet ökar inte lönerna mycket mer än de centrala avtalen. Däremot ökar lönerna snabbare i offentlig sektor. I år bedömer vi att lönerna för hela ekonomin ökar med 2,7 procent. Det hotar vare sig den redan goda lönsamheten i näringslivet eller inflationsmålet.
  • Den största inhemska nedåtrisken i prognosen är att obalanserna på bostadsmarknaden utlöser ett kraftigt prisfall och att hushållen svarar med att dra upp sitt sparande och minska konsumtionen. Om bostadspriserna istället dämpas måttligt på grund av den ökade bostadsproduktionen, vilket är vårt huvudscenario, är detta i huvudsak gynnsamt.
  • LO-ekonomerna är positiva till inriktningen av budgeten för 2018, men vi måste konstatera att inkomstskillnaderna i Sverige är för stora. Den ekonomiska politiken ska bidra till att de minskar. Det behövs satsningar på de grupper som halkat efter och en bred skattereform med högre skatt på kapitalinkomster och förmögenheter som ett centralt inslag.

Rapporten Ekonomiska utsikter hösten 2017 (pdf)