Fråga facket Fråga facket

Framtidens sjukförsäkring

Rapport En av samhällets största långsiktiga utmaningar är motsättningen mellan hur mycket vi kan arbeta och arbetslivets allt hårdare krav. I dag går inte den ekvationen ihop. Allt fler sjukskrivs och följden blir stort mänskligt lidande och samhällsekonomiska kostnader. LO presenterar i rapporten Framtidens sjukförsäkring förslag till en helt ny sjukförsäkring.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Skräddarsydd rehabilitering

Hittills har varken regeringen eller arbetsgivarna visat någon större vilja att komma fram till tillräckligt omfattande och långsiktigt hållbara lösningar på detta område. Vad som saknas är kraftfulla satsningar på en mer skräddarsydd rehabilitering, ett långsiktigt arbete för att förbättra arbetsmiljön och effektiv arbetsanpassning för att möjliggöra ett arbetskraftsdeltagande för fler. Det handlar också om att, genom ett starkare anställnings- och omställningsstöd, sänka trösklarna till den ordinarie arbetsmarknaden för dem som aldrig fått chansen. LO presenterar därför ett förslag till en helt ny sjukförsäkring. 

- Från LOs sida är vi beredda att förutsättningslöst pröva olika modeller för att åter få igång processen. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att korta, eller till och med slopa, arbetsgivarens sjuklöneperiod i utbyte mot att det upprättas ett rehabiliterings- och omställningsavtal som ger de som drabbas av ohälsa motsvarande stöd att ställa om som idag finns för personer som sägs upp på grund av arbetsbrist, säger Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande.

- Riksdagen och regeringen har givetvis ett ansvar att skapa så goda förutsättningar som möjligt för parterna att komma överens. Detta ansvar kan man inte springa ifrån. Vad vi i denna rapport försöker lyfta fram är att det behövs en ny rehabiliterings- och omställningspakt, där såväl staten som arbetsmarknadens parter ingår, säger Tobias Baudin.

I sammanfattning innebär detta att:

  • Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna måste stärkas, så att fler ryms i arbetslivet. Arbetsplatserna måste i högre grad anpassas efter den arbetsförmåga som medborgarna faktiskt besitter. Alla som drabbats av ohälsa ska ha rätt till medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering samt ett arbete som anpassas efter individernas förutsättningar.
  • Det måste finnas tillgång till högkvalitativ företagshälsovård för alla som behöver den.
  • Den som inte kan gå tillbaka till sin tidigare arbetsgivare och behöver stöd för att ställa om, exempelvis hitta fram till en ny anställning eller ett nytt yrke, bör erbjudas individuellt utformade och anpassade utbildningsinsatser.
  • Sjukförsäkringen måste åter bli en försäkring som garanterar den som drabbats av ohälsa ett rimligt och fullgott inkomstskydd. Inkomsttaket måste höjas och kopplas till löneutvecklingen.
  • Ingen ska bli av med sin ersättning bara för att man passerar någon administrativ tidsgräns. De tidsgränser som i dag gäller vid 180, 364 och 914 dagar - som infördes sommaren 2008 – bör omvandlas till stödjepunkter där individen rustas med rehabiliteringsrättigheter.
  • Regeringen bör så snart som möjligt utreda införandet av en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring tillsammans med parterna. I rapporten skissas på olika konkreta lösningar som kan utgöra utgångspunkter i detta arbete.
  • När beslut om rätten till sjukpenning och sjukersättning fattas bör även ålder, utbildningsbakgrund och bostadsförhållanden kunna vägas in.
  • Sjukersättningen (tidigare förtidspension) bör höjas och ge trygghet även för personer med fleråriga, men inte nödvändigtvis livslånga, sjukdomstillstånd.
  • Karensdagen i sjukförsäkringen bör avskaffas.
  • Vi behöver kraftfullare anställningsstöd och fler lönebidragsplatser, så att alla som vill och kan arbeta också får möjlighet att göra det.