Fråga facket Fråga facket

Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen

Rapport Migration har alltid förekommit och bidrar till länders och samhällens utveckling. Det är positivt att människor fritt kan röra sig i Europa och söka arbete. I vissa regioner och inom vissa yrkesområden råder det brist på arbetskraft, och arbetsgivarnas kompetensförsörjning kan främjas med ökad rörlighet. Det förbättrar matchningen på arbetsmarknaden och berikar arbetslivet i övrigt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Rörlighet över gränserna är positivt

Svenska fackföreningar välkomnar rörlighet över gränserna och ser att människor från andra länder har mycket att bidra med på vår arbetsmarknad. Men det är helt nödvändigt att säkerställa att det inte sker till priset av dumpade löne- och arbetsvillkor och att människor inte lever under slavliknande förhållanden.

Det är viktigt att inse att arbetsvillkoren för dem som arbetskraftsinvandrar till Sverige i första hand avgörs av regleringens utformning och inte av bevakning och kontroll i efterhand. Vill man att den migrerande arbetskraften ska ha likvärdiga villkor måste man skapa ett system som garanterar detta redan vid gränsen. 

Kortsiktiga vinstintressen

Den 15 december 2008 trädde nya regler för arbetskraftsinvandring i kraft. I den offentliga debatten kan man emellanåt få intryck av att det var då strax före jul 2008 som arbetskraftsinvandringen (åter) infördes i Sverige. Vi visar i rapporten att det inte är sant. Lagändringen handlade främst om att möjliggöra arbetskraftsinvandring till yrken där det redan finns gott om ledig arbetskraft - eller till och med en stor arbetslöshet inom landet. 

Vi menar ändå att Sverige är ett land som vinner på öppenhet och att vi behöver både inhemsk och utländsk arbetskraft. Det är viktigt att värna en öppen arbetsmarknad i Europa utan att skapa motsättningar mellan löntagargrupper. Därför är det nödvändigt att motverka de krafter som av ideologiska eller kortsiktiga vinstintressen vill använda utländsk arbetskraft för att dumpa löne- och arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad.

Samma lön och arbetsvillkor

Vår utgångspunkt är att arbetsmarknadens parter i kollektivavtal har kommit överens om vilka löner och arbetsvillkor som ska gälla på svensk arbetsmarknad. Grundprincipen är därför att de som kommer till Sverige från andra länder för att arbeta ska ges samma lön och arbetsvillkor som de som är födda i Sverige. 

Undvika flaskhalsar på arbetsmarknaden

Denna rapport gör på inga vis anspråk på att vara en heltäckande genomgång av 2008 års arbetstillståndsreform. Däremot menar vi att vi med denna rapport lyckats visa på allvarliga problem och brister. Vi menar dessutom att reformen har misslyckats med det den förespeglades leverera. Trots att Migrationsverket under drygt fyra års tid lappat och lagat efter bästa förmåga kvarstår inga andra möjligheter än att öppna och skrota reformen och ersätta den med ett regelverk som är så pass öppet att det kan användas för att undvika flaskhalsar på arbetsmarknaden samtidigt som den garantera schysta löner och arbetsvillkor.