Fråga facket Fråga facket

Investeringar och sysselsättning i Sverige

Rapport De statliga investeringarna bör öka med tio miljarder per år för att sedan växa i takt med BNP-utvecklingen. Dagens saldomål bör ersättas med ett mål för den offentliga sektorns totala sparande. Dessutom bör ett tidsbegränsat investeringsstöd till hyresrätter och studentlägenheter införas. Det skriver LOs chefsekonom Ola Pettersson i den nya rapporten Investeringar och sysselsättning i Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Starka offentliga finanser

I rapporten konstateras att Sverige har starka offentliga finanser och en statsskuld på under 35 procent av BNP som, enligt prognoserna, kommer att sjunka ytterligare. Samtidigt uppgår den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet till över 25 procent av BNP, en nettoställning som har stärkts sedan mitten av 1990-talet. Denna utveckling är på många sätt positiv.

Låga bostadsinvesteringar

Den offentliga sektorns förmögenhet består dock inte bara av finansiella tillgångar utan också av reala tillgångar. Sverige har sedan 1970-talet haft en fallande investeringskvot. Särskilt utmärkande de senaste åren är de låga bostadsinvesteringarna. Sverige har också ett stort bytesbalansöverskott vilket visar att vi som land sparar mer än vi investerar.

Öka de statliga investeringarna

I rapporten diskuterar Ola Pettersson dessa trender och vilka orsaker som kan ligga bakom. Han presenterar också flera förslag för att få fart på de offentliga investeringarna:

  • Ett tidsbegränsat investeringsstöd till hyresrätter och studentlägenheter.
  • Subvention av energiinvesteringar i bostäder.
  • Utvidga ROT-avdraget (som bör vara tidsbegränsat) till att omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar.
  • Utveckla en politik för att förbättra konkurrensen i byggsektorn.
  • Skapa starkare kommunala incitament för bostadsbyggande genom infrastrukturpengar och det kommunala utjämningssystemet.
  • I enlighet med LO-ekonomernas förslag bör anslagsnivån för de statliga investeringarna öka med 10 miljarder kronor per år, för att sedan växa i takt med BNP.
  • Ersätt dagens saldomål med ett mål för den offentliga sektorns totala sparande.
  • Statistiken över offentliga investeringar och offentlig kapitalstock måste förbättras.

Rapporten Investeringar och sysselsättning i Sverige (pdf)

Om rapportserien från projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. Slutsatserna är författarnas egna och beslutas inte av LOs styrelse.

Läs mer om projektet.