Fråga facket Fråga facket

Jämlikhet och tillväxt

Rapport Ojämlikheten har ökat i den stora majoriteten av OECD-länder under de senaste decennierna. Den historiskt höga nivån och hastiga ökning av inkomstskillnaderna i OECD-länderna har lett till en diskussion om vilka konsekvenser detta får för både individers och länders välmående. Sverige sticker ut som det land där inkomstskillnaderna ökat mest, om än från låga nivåer, vilket gör frågan särskilt aktuell för svenska beslutsfattare. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustratör: Cristina Jäderberg

Ojämlikhet leder till lägre tillväxt

En av de mest aktuella frågorna är hur ojämlikhet påverkar ett lands ekonomiska tillväxt. Bland de nationalekonomiska teorierna finns det stöd för både positiva och negativa effekter av ojämlikhet. De som menar att ojämlikhet leder till lägre tillväxt hävdar att detta sker genom ojämlikhetens negativa påverkan på utbildningsnivån, hälsa, samt politisk och ekonomisk stabilitet. Andra teorier menar att ojämlikhet gynnar tillväxt eftersom det ökar incitamenten att arbeta och investera.

Jämlik skola och fördelningspolitik

Översikten av den empiriska forskningen om ojämlikhetens effekt på tillväxt visar att det inte finns något globalt, enskilt mönster. Över tid har både negativa och positiva samband hittats och resultaten varierar beroende på vilka mått av tillväxt och ojämlikhet som använts, vilka länder och vilken tidsperiod som studeras. Dock har de senaste årens forskning allt mer visat på negativa samband och lyft fram att ökad ojämlikhet kan vara ett hot mot länders tillväxt. Forskningen visar också att det främst är ojämlikhet i de lägre inkomstgrupperna som har betydelse för tillväxt. Detta ger en fingervisning om hur beslutsfattare ska agera för att motverka negativa effekter av ökande inkomstskillnader. Två viktiga områden som lyfts i forskningen är en jämlik skola och en aktiv omfördelningspolitik.

Frågan om hur ojämlikhet påverkar ekonomisk tillväxt kommer att diskuteras inom den nationalekonomiska forskningen även framöver, särskilt eftersom institutioner som IMF och OECD nyligen lyft frågan och publicerat uppmärksammade rapporter på området. För beslutsfattare kan det vara givande att följa forskningsläget för att få mer kunskap om vilka politiska åtgärder som bör tas för att upprätthålla en hög tillväxtnivå.

Rapporten är författad av Paula Roth, doktorand vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Ladda ned rapporten Jämlikhet och tillväxt här (pdf)

Se seminarium om rapporten i LO Play

Om Jämlikhetsutredningen

Jämlikhetsutredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här