Fråga facket Fråga facket

Jämviktsarbetslöshet – vad, hur och varför?

Rapport Jämviktsarbetslösheten är ett viktigt men omdiskuterat begrepp som används som tankeram för att förstå arbetsmarknaden och förklara hur politiska reformer kan tänkas påverka arbetslösheten. Jämviktsarbetslösheten används för att analysera behovet av penningpolitik och utrymmet för finanspolitik. Det innebär att en felaktig uppskattning av nivån på jämviktsarbetslösheten kan leda till brister i den förda finanspolitiken och i Riksbankens räntesättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • Den här rapporten är ett försök att förstå hur Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet beräknar jämviktsarbetslösheten. I rapporten utreder jag huruvida löne och inflationsutvecklingen styrker uppskattningen av jämviktsarbetslöshetens nivå under olika perioder samt diskuterar om viktiga faktorer som påverkar jämviktsarbetslösheten saknas.
  • Syftet är att visa på osäkerheten kring begreppet och peka på att beräkningarna av jämviktsarbetslösheten kan få betydelse för utformningen av den ekonomiska politiken, trots att det finns en medvetenhet kring svårigheten att uppskatta dess nivå. Rapporten baseras på dessa tre myndigheters mest utförliga publicerade beskrivningar av jämviktsarbetslösheten. 
  • En slutsats är att nivån på jämviktsarbetslösheten överskattas av myndigheterna och att ersättningsgraden vid arbetslöshet ges för stor vikt vid beräkningarna. Samtidigt saknas utförligare behandling av betydelsen av persistenseffekter för jämviktsarbetslösheten samt den potentiella effekt välfärdssatsningar kan ha på nivån för densamma. Detta är problematiskt då det kan leda till felaktiga eller ofullständiga policyförslag.

Rapporten Jämviktsarbetslöshet – vad, hur och varför? (pdf)