Fråga facket Fråga facket

Lagrådsremiss om ändringar i pensionssystemet

Remissyttrande Regeringen har remitterat ett utkast till lagrådsremiss om vissa ändringar i det allmänna pensionssystemet. I förslaget till lagrådsremiss ingår delar som inte tidigare har remissbehandlats. LO vill framföra följande synpunkter, baserat på tidigare ställningstaganden i samband med andra remisser angående det allmänna pensionssystemet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning