Fråga facket Fråga facket

Löneledd tillväxt - vad säger forskningen?

Rapport Finanskrisen och de senaste årens fokus på ökade inkomstskillnader har skapat ett förnyat intresse för fördelningen mellan löner och vinster. I finanskrisens spår tog en internationell akademisk och politisk diskussion fart om olika strategier för att främja en ekonomisk återhämtning och hur högre tillväxt bör stimuleras. En del förespråkar lönemoderation medan andra betonar vikten av expansiv finanspolitik och offentliga investeringar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Högre reallöner och högre arbetsproduktivitet

Allt fler har lyft fram så kallad löneledd tillväxt som en strategi för hållbar tillväxt. Argumenten bakom löneledd tillväxt är att högre reallöner, och högre löneandel, kan öka den privata konsumtionen och därmed stiger efterfrågan på varor och tjänster, vilket ger högre tillväxt. En högre löneandel antas också främja arbetsproduktiviteten, men samtidigt medföra potentiellt negativa konsekvenser för näringslivets investeringar och exportutvecklingen.

Sänkt löneandel ger ökade inkomstskillnader

Sedan 1980-talet har löneandelen fallit i de flesta avancerade ekonomier och utvecklingsländer samtidigt som vinstandelen på motsvarande sätt har ökat. Denna utveckling har samvarierat med ökade inkomstskillnader, och frågor kring löneandelens utveckling och löneledd tillväxt har därför också relevans för den ekonomiska ojämlikheten. En löneledd tillväxtstrategi bygger på att återigen öka löneandelen. För att kunna diskutera en eventuell löneledd tillväxtstrategi måste dock först huvudorsakerna till den sjunkande löneandelen analyseras. Är dessa opåverkbara eller orsakas de av faktorer som går att påverka? 

Återupprätta balansen mellan löne och vinstandelen

I LOs gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder, som antogs av LOs styrelse år 2015, är ett av målen att återupprätta balansen mellan löne och vinstandelen. Detta måste enligt målformuleringen ske i samordning med fackliga syskonorganisationer i våra konkurrentländer. Målet är att: 

  • Fram till år 2028 ska LO och medlemsförbunden verka för att sänka internationella kapitalavkastningskrav samt verka för att löneandelen i Sverige och våra konkurrentländer ökar med beaktande av en snabb teknikutveckling.

Svensk och internationell forskning kring löneledd tillväxt

LOs styrelse beslutade under våren 2016 att tillsätta en utredning som sammanställer svensk och internationell forskning kring löneledd tillväxt. Bakgrunden var bland annat en motion till LO-kongressen samma år. Motionen avslogs av LO-kongressen med hänvisning till denna utredning. 

Denna rapport drar inte några egna slutsatser av om det finns behov av löneledd tillväxt, eller om det är teoretiskt eller praktiskt möjligt att åstadkomma löneledd tillväxt eller ej. Däremot redovisas forskarnas
slutsatser och åtgärdsförslag i det urval av studier som används i denna rapport. Rapporten ska fungera som en kunskapsöversyn och ligga till grund för fortsatta policydiskussioner.

Ladda ned rapporten Löneledd tillväxt - vad säger forskningen? (pdf)