Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26)

Remissyttrande LO konstaterar inledningsvis att utredningen gjort en gedigen genomgång av kunskapsläget. LO anser att de förslag utredningen för fram i det aktuella betänkandet ökar tryggheten för en grupp som i dag är allt för utsatt när hälsan sviktar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO är i grunden positiv till utredningens förslag om att försäkrad som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen om det kan antas att hen skulle ha arbetat om hen inte hade varit sjuk. Det förslag utredningen för fram är ett viktigt steg i rätt riktning. LO tillstyrker därför förslaget. LO anser dock att det finns anledning att tidsramen för hur länge bedömningen av arbetsförmågan ska göras mot behovsanställningen bör vara 180 dagar istället föreslagna 90 dagar.
  • LO anser att det finns anledning att fortsatt se över och ta fram förslag angående hur försäkringsskyddet vid sjukdom ska kunna stärkas för dem med tidsbegränsade anställningar som faller utanför utredningens definition av ”behovsanställda”, vilket exempelvis gäller en del av dem med vikariatsanställning.
  • LO tillstyrker utredningens förslag om att sjukpenning för den som får arbetsförmågan bedömd mot sin behovsanställning ska lämnas utan hänsyn till den begränsning av beloppet som gäller för arbetslösa.
  • LO tillstyrker utredningens förslag om att införa en särskild bestämmelse i socialförsäkringsbalken som innebär att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning varje dag om förläggningen inte försämrar möjligheterna till återgång i arbete. Försäkringskassan bör samverka om arbetstidens förläggning med den försäkrade, sjukskrivande läkare och den försäkrades arbetsgivare.
  • LO tillstyrker förslaget om att när den försäkrade som vill pröva att arbeta i begränsad utsträckning trots hel sjukskrivning bör Försäkringskassan samverka med arbetsgivaren och sjukskrivande läkare i syfte att ta tillvara på den försäkrades arbetsförmåga och på sikt underlätta dennes återgång i arbete. Försäkringskassan bör utifrån denna samverkan utreda möjligheten till partiell sjukpenning med en annan arbetstidsförläggning än att arbetstiden minskas varje dag med lika mycket.
  • LO anser att regeringen kontinuerligt bör följa upp och analysera hur Försäkringskassan tillämpar lagstiftningen rörande dem med tidsbegränsade, korta, osäkra och atypiska anställningar och vid behov förtydliga lagstiftningen i syfte att stärka försäkringsskyddet för dessa grupper.