Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69

Remissyttrande LO välkomnar förslaget om att införa en generösare prövning av arbetsförmågan för äldre försäkrade, det som i samhällsdebatten ibland benämns ”trygghetspension”. I relation till dagens lagstiftning bedöms utredningsförslaget vara ett viktigt steg i rätt riktning mot en tryggare och rimligare sjukförsäkring. LO anser dock att fler steg behöver övervägas för att öka tryggheten för äldre försäkrade, exempelvis genom att den som uppnått 60 år får sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos ordinarie arbetsgivare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

 • LO tillstyrker förslaget om att rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning
 • LO välkomnar utredningsförslaget om att ersätta varaktighetskriteriet ”stadigvarande nedsatt” med ”överskådlig tid” vid arbetsförmågeprövningen när beslut om rätt till sjukersättning tas. Detta innebär ett steg framåt mot en rimligare och mer rättssäker bedömning av arbetsförmågan för den som på grund av sjukdom drabbats av en långvarig nedsättning av arbetsförmågan. LO ser dock ett behov att ytterligare förtydliga bedömningsgrunderna så att ifall arbetsförmågan bedöms vara nedsatt i tre år eller längre bör den försäkrade beviljas sjukersättning istället för sjukpenning.
 • LO tillstyrker förslaget om att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt ramprogram inrättas för försäkrade som beviljats aktivitetsersättning och som har behov av insatser från Arbetsförmedlingen i syfte att få eller återfå arbetsförmåga.
 • LO tillstyrker förslaget om att det ska vara möjligt att ha sjukersättning och aktivitetsersättning partiellt vilandeförklarad under tid med studier.
 • LO tillstyrker förslaget om att utvidga möjligheterna att till ideellt arbete, fritidsverksamhet eller andra åtaganden av ideell karaktär utan att detta ska påverka rätten till sjukersättning eller aktivitetsersättning.
 • LO tillstyrker förslaget om att fribeloppen vid arbete enligt reglerna för steglös avräkning ska baseras på inkomstbasbeloppet samt att Försäkringskassan ges i uppdrag att utveckla ett beräkningsstöd för steglös avräkning av sjukersättningen.
 • LO tillstyrker utredningsförslaget om att förmånen ”förebyggande sjukpenning” ersätts med en ny förmån kallad ”preventionsersättning” så som utredningen föreslår. LO anser dock att förslaget fortlöpande bör följas upp och analyseras ordentligt så att inte arbetsgivarens lagstadgade arbetsmiljöansvar ”naggas i kanten” eller minskar. De arbetsgivare som inte uppfyller lagstiftningens krav i dessa avseenden bör träffas av mer kännbara sanktioner än dagens.
 • LO tillstyrker utredningsförslagen som rörande rehabiliteringspenningen, men anser att för att förslaget ska fungera ändamålsenligt krävs att lagstiftningens krav rörande arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och återgång i arbete skärps.
 • LO tillstyrker förslaget om att ett kodifierat beviskrav ska införas för prövningen av rätten till sjukersättning. Rätt till sjukersättning ska anses föreligga om det är sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på sätt som krävs för rätt till ersättning.
 • LO tillstyrker förslaget om att Försäkringskassan ska se till att den försäkrades behov av rehabilitering är klarläggs snarast, men senast dag 60 i sjukfallet.
 • LO tillstyrker förslaget om prövotiden för studier förlängs från 6 till 12 månader för personer med aktivitetsersättning.
 • LOs samlade bedömning är att med utredningens förslag tas viktiga reformsteg i riktning mot en tryggare sjukförsäkring, men LO anser samtidigt att det krävs ytterligare förändringar för att uppfylla den grundläggande socialförsäkringsprincipen om att den försäkrade ska vara försäkrad i befintligt skick.