Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Remissyttrande Dagens modell för reseavdrag gynnar höginkomsttagare, missgynnar kollektivtrafik och är behäftat med ett stort skattefel. LO menar att det föreligger starka argument för att göra om systemet. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO stödjer promemorians förslag att ersätta dagens avdrag med en skattereduktion, då detta gör systemet mindre gynnsamt för höginkomsttagare. 
  • LO anser att promemorians förslag om ett avståndsbaserat system är mer träffsäkert än det förslag som den tidigare utredningen (Reseavdragskommittén) presenterade. Även förslaget i nuvarande promemoria kommer dock innebära en lägre ekonomisk standard för många enskilda löntagare med normala inkomster och utan rimliga alternativ till bilpendling. 
  • LO anser att förändringen till ett avståndsbaserat system bör genomföras i ett bredare sammanhang, gärna inom ramen för en skattereform, så att förändringen kan ske parallellt med en översyn av andra skatter som har stor betydelse för grupper som ofta behöver pendla lång väg med bil till jobbet. LO anser att det är starkt prioriterat att minska skatteklyftan mellan storstäder och glesbygd.