Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling SOU 2016:15

Remissyttrande LO delar betänkandets slutsats att Sverige ska ratificera ILOs konvention nr 94. LO anser det vara av vikt att en ratificeringsprocess inleds snarast. En sådan process skulle vara en kraftfull och tydlig markering för att Sverige fortsatt tar en aktiv ställning för goda arbetsvillkor och ställer sig bakom de grundläggande normer och värderingar som avspeglas i ILOs normsystem.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning