Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En gymnasieutbildning för alla (SOU 2016:77)

Remissyttrande LO stöder utredningens förslag till åtgärder för att fler ungdomar ska både påbörja och genomföra en gymnasieutbildning. Dock gör LO den bedömningen att en uppföljning av de föreslagna åtgärdernas förmåga att bidra till att avsevärt fler elever än i dag fullgör sin gymnasieutbildning är nödvändig. Om de visar sig otillräckliga bör införandet av en förlängd skolplikt övervägas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs synpunkter i sammanfattning

 • LO bedömer att förslagen om vårdnadshavares medverkansansvar och elevens engagemang och närvaro har ett visst symbolvärde. LO utgår ifrån att huvudmännen och skolorna uppfattar sitt uppdrag att deras medverkan med vårdnadshavarna är av central betydelse. LO saknar en tydlig precisering i det avseendet.
 • LO stöder utredningens förslag att förtydliga möjligheten att gå om en kurs eller göra om examensarbetet. LO vill betona möjligheten till ytterligare ett års studier på ett introduktionsprogram är viktigt, i synnerhet för att de elever som övergått till ett nationellt program ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen.
 • Utredningen förordar att undervisningstiden fördelas flexibelt på kurser utifrån de bedömda behoven av undervisningstid. LOs slutsats blir då att inte bara uppföljningen av den totala undervisningstiden är intressant, utan uppföljningen bör även ske på kursnivå.
 • LO stöder och vill markera betydelsen av förslaget om Skolverkets främjandeinsats för kompetenssamverkan i det elevstödjande arbetet.
 • LO stöder förslaget om enhetliga behörighetskrav till gymnasiet.
 • LO stöder förslagen om grundläggande behörighet och möjligheten till utökat program. Det ger en stark signal om värdet av och möjligheten till, ett något bredare yrkesprogram samtidigt som yrkesinnehållet värnas. LO vill understryka vikten av att de nationella programråden aktivt involveras i det utvecklingsarbete inom yrkesprogrammen som följer av förslagen.
 • LO anser att förslaget om återrapportering till regeringen om behov av förändringar av yrkesprogrammen med treårsintervall, inte får ersätta den årliga återrapportering Skolverket gör idag.
 • LO vill tydliggöra att de nationella programråden är av central betydelse i utvecklingen av yrkesprogrammen i både gymnasieskolan och vuxenutbildningen, vilket förutsätter medverkan av branschens parter.
 • LO menar att en arbetsmarknadsinriktad samverkan med det nationella rådet för högskoleförberedande program och de nationella programråden för handels- och industritekniska programmen kan vara lämpligt, då de båda har anknytning till högskoleförberedande program. Skolverket bör få i uppdrag samordna en sådan samverkan på ett funktionellt sätt.
 • LO vill betona den regionala nivån som strategiskt viktig för kompetensförsörjning och matchning där branschernas regionala närvaro och perspektiv är viktiga.
 • LO välkomnar därför förslaget om ytterligare utvecklingsmedel för stödjande och främjandeinsatser, och anser att regeringen bör överväga möjligheten att samordna med medel avsatta för utveckling av yrkesvux.
 • LO ser överföringen av gymnasiepoängen från gymnasiearbetet till ett nytt estetiskt ämne som problematiskt. Med den förutsättningen vill LO för yrkesprogrammens del föreslå att gymnasiearbetet ska basera sig på branschens krav för en grundläggande yrkesutbildning. Det kommer att innebära att kraven kommer att bli styrande för gymnasiearbetets omfattning och utsträckning i tid som kommer att variera beroende på program.
 • LO stöder förslaget om minsta garanterad undervisningstid på introduktionsprogrammen och anser att Skolinspektionen bör ges i uppdrag att särskilt uppmärksamma detta vid sina granskningar.
 • LO stöder förslagen att både utbildningsplanen och den individuella studieplanen ska preciseras i flera avseenden, och att även det är en prioriterad del av Skolinspektionens granskningar.
 • LO vill också understryka vikten av att introduktionsprogrammens elevers uppnådda kunskaper dokumenteras, oavsett om de nått målet med utbildningen eller inte.
 • LO stöder förslaget att de nationella programråden ska involveras i utvecklingen av yrkesintroduktionsprogrammet. Det förutsätter dock att programråden får ett faktiskt inflytande för att arbetet ska leda till konkreta förändringar.
 • LO stöder utredningens beskrivning, analys och förslag till hantering av införande av ämnesbetyg.