Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En kommunallag for framtiden SOU 2015:24

Remissyttrande LO stödjer utredningens förslag om en frivillig försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommuner och landstingsstyrelser, under förutsättning att oppositionens möjlighet till inflytande och insyn är väl tillgodosett. LO anser också att kommunala erfarenheter av att söka breda allianser och överenskommelser är värd att värna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO anser att det är rimligt att även kommunala verksamheter inbegrips i kommunernas program för mål och riktlinjer som tidigare införts för privata aktorer. Men LO vill betona vikten av att dessa riktlinjer inte utgår från ett konkurrens- eller näringslivsperspektiv, så som begreppet konkurrensneutralitet antyder, utan tar avstamp i mål och kunskap som genererar god välfärd för brukare, elever och patienter.
  • LO anser att det bör finnas utrymme för att tillsatta styrelseledamoter i kommunala aktiebolag med annan bakgrund än partipolitisk. Det är redan idag möjligt och LO ställer sig tveksamt till förslaget att göra det möjligt nominera sådana styrelseledamoter med ett mindre omfattande politiskt stöd i fullmäktige än vad som krävs idag.
  • LO är kritiskt till att införa en målsättningsstadga om konkurrensneutralitet i kommunallagen. Även om stadgan inte är en rättsligt bindande princip, riskerar en sådan bestämmelse att skapa en uppfattning bland kommuner och landsting om tvingande bestämmelser om att anpassa kommunala kärnkompetensområden efter det privata näringslivets intressen snarare än politiska målsättningar och medborgarnas behov.
  • LO stödjer utredningens förslag om att göra laglighetsprovning av kommunala beslut möjligt för fler aktörer än idag, inte minst ideella organisationer. Däremot bör lagstiftaren överväga konsekvenserna av att öppna upp för juridiska personer som inte äger fastigheter (exempelvis riskkapitalbolag inom valfärdssektorn) att kunna göra laglighetsprovningar av kommunala beslut.
  • LO ställer sig bakom utredningens förslag att skärpa reglerna för verkställighet av kommunala beslut, med bakgrund i möjligheten att förhindra bland annat "avknoppningar" av kommunala verksamheter.
  • LO stödjer utredningens resonemang och förslag för att starka den kommunala revisionen.

LOs yttrande över En kommunallag for framtiden SOU 2015:24 (pdf)