Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett bättre premiepensionssystem SOU 2019:44

Remissyttrande LO anser att premiepensionen är ett olämpligt inslag i det allmänna pensionssystemet och bör avvecklas efter att en lämplig ordning för hur detta ska gå till har utretts.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Övriga synpunkter

  • LO anser att det är oacceptabelt att individer med samma livsinkomst kan få väldigt olika utfall i sin allmänna pension beroende på hur lyckosamma de har varit i sina premiepensionsval. Det innebär att LO ifrågasätter själva premissen för utredningen och kan av det skälet varken till- eller avstyrka de konkreta förslag som utredningen lägger.
  • LO noterar dock att utredningens förslag innebär väsentliga förbättringar jämfört med dagens ordning. Den nya “valarkitekturen” innebär att en större andel av pensionsspararna kommer att hamna i förvalsalternativet och därför kan förvänta sig en högre pension, framför allt till följd av lägre förvaltnings- och transaktionskostnader.
  • Det upphandlade fondtorget, som inspirerats av de lösningar som finns inom kollektivavtalad tjänstepension, bör också resultera i högre förväntad pension, till följd av högre avkastning och lägre kostnader. Sannolikheten för att oseriösa eller kriminella aktörer tar sig in på fondtorget kommer säkerligen också att minska väsentligt, vilket är välkommet.