Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans SOU 2023 nr 9

Remissyttrande Problemen med oegentligheter inom personlig assistans har varit kända under lång tid. Flera av utredningens förslag går därvidlag i en positiv riktning, men LO anser att det är hög tid att nu åtgärda de grundläggande systemfel som gör välfärdskriminalitet inom personlig assistans möjlig och attraktiv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO ställer sig försiktigt positiv till förslaget om ett statligt huvudmannaskap, förutsatt att:

a) det kommunala utförandet av assistans värnas, samt att 

b) utredningens föreslagna bestämmelse om det kommunala utföraransvaret i LSS genomförs.

  • LO tillstyrker förslaget att arbetsgivare i assistansbranschen får samma ansvar för sjuklönekostnader som andra företag i och utanför välfärden.
  • LO anser att möjligheten att lägga ut den kommunala assistansen på entreprenad bör tas bort.