Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om medlemsstaternas insatser för att minska utsläppen av växthusgaser till 2020 samt förslag till direktiv om förbättring av EUs system för handel med utsläppsrätter

Remissyttrande LO har i likhet med Europafacket tidigare anslutit sig till det mål om 20 procents minskning av växthusgasutsläppen mellan 1990 och 2020 (30 procent om global överenskommelse kan nås) som fastställdes av rådet i mars 2007 och som bildar utgångspunkt för föreliggande förslag om gemensamma och nationella åtgärder. LO ser också positivt på den tydligare indelning som nu föreslås med dels ett EU-gemensamt handelssystem och dels nationella åtaganden för den icke handlande sektorn.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning