Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över EUs grönbok En EU-ram för bolagsstyrning, KOM (2011) 164 slutlig

Remissyttrande Ett mål för den internationella fackliga rörelsen är att få till stånd bindande regler för företagens sociala ansvar. Då skapas konkurrensneutralitet och risken för dumpning av arbetsvillkor minskar i jakten på investeringar. LO anser att bolag ska redovisa huruvida man följer ILOs åtta kärnkonventioner om arbetstagarnas rättigheter samt OECDs riktlinjer för multinationella företag. EU är viktigt för normbildning för investerare och bör utveckla krav på detaljerad redovisning av genomförandet av etik- och ägarpolicy i årliga utvärderingar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning