Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU2020:67)

Remissyttrande LO välkomnar utredningen eftersom det är viktigt att öka barns deltagande inom förskolan samt stärka barns språkutveckling i svenska.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO ser fördelar med en obligatorisk förskola från fem års ålder, men anser att frågan bör utredas. Det är viktigt att utreda när skolplikten ska börja gälla, det vill säga från vilken ålder och i så fall hur många timmar den ska omfatta, vilka juridiska konsekvenser det kan bli för vårdnadshavare vars barn inte går i förskola, samspel mellan skolplikt och förskolans barnomsorgsuppdrag och konsekvenser för kravet på lagstadgad rätt till barnomsorg.
  • LO tillstyrker med reservation förslaget att direktinskriva barn i förskolan från tre års ålder. LO vill stärka barns närvaro i förskolan och föreslår att kommunerna anvisar en plats till alla treåringar på en närbelägen förskola
  • LO bifaller förslaget att kommunerna ska bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. LO menar att det bör ingå i BVCs rutiner att uppmuntra alla vårdnadshavare att ha sitt barn på förskola, bland annat för att det stimulerar barnets språkutveckling, men även för att det bidrar till stimulans, social interaktion och ger mer likvärdiga förutsättningar inför skolstarten.
  • LO bifaller förslaget att barnskötarutbildningen ska få ett enhetligt innehåll. Det är bra att utbildningen får en nationell reglering samt ett stärkt och tydligt innehåll.
  • LO tillstyrker också förslaget att kompetensutveckling bör uppmärksammas vid tillsyn.