Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen för 2024

Remissyttrande LO avstyrker förslagen i promemorian. LO anser att de sammantagna fördelningseffekterna av förslagen i promemorian är mycket problematiska.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • Förslagen innebär exempelvis en skattesänkning på 1 250 kr i månaden för en person med en månadslön på 100 000 kronor. För en heltidsarbetande barnskötare innebär förslagen att skatten sänks med ungefär 80 kr. Den som är sjuk eller arbetslös får ingen skattesänkning alls. Särskilt negativt ur fördelningshänseende är förslaget om slopad avtrappning av jobbskatteavdraget.
  • Det senaste årets höga inflation och stigande räntor innebär att det finns behov av åtgärder för att stötta hushåll med mindre marginaler. Det är dock uppenbart att förslagen i denna promemoria inte hanterar detta behov. Hushåll med mindre marginaler skulle kunna stöttas mycket mer träffsäkert och effektivt. LO har förslagit bland annat en tillfällig nedsättning av kostnaderna för förskola och fritids, en permanent höjning av barnbidraget på 450 kronor, samt ett tillfälligt pausat amorteringskrav. 
  • LO vill understryka att omfattningarna på de föreslagna skattesänkningarna (15 miljarder) innebär minskade möjligheter att långsiktigt finansiera andra offentliga åtaganden, om regeringen väljer att genomföra förslagen.
  • LO ser det som problematiskt att förslagen urholkar värdet av sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkringen genom att tillämpa olika skattesatser på olika typer av arbetsinkomster. 
  • LO avstyrker även förslagen rörande förstärkt och förändrat jobbskatteavdrag för äldre. Att arbeta länge är främst en möjlighet för vissa tjänstemannagrupper. I stället för att sänka skatten för en liten grupp höginkomsttagare borde regeringen genomföra åtgärder som förbättrar förutsättningarna för fler att orka arbeta ett helt arbetsliv.