Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förslag till föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning mm

Remissyttrande Belöningssystem har bidragit till att den finansiella sektorn som helhet byggt upp risker som fått stora samhällsekonomiska kostnader. Ersättningssystemen har framförallt misslyckats med att skapa samstämmighet mellan bankernas intressen och samhällsekonomins men ofta även mellan individens och det finansiella företagets intressen. Eftersom finanssektorn är så viktig för samhällsekonomin blir finansiella kriser oerhört kostsamma. Det är det grundläggande skälet till att finansiella marknader och institutioner är mer reglerade än många andra delar av näringslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning