Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Genomförande av det nya blåkortsdirektivet Ds 2023 nr 6

Remissyttrande LO välkomnar de förslag som lämnas gällande att stärka blåkortsinnehavarens ställning i Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattande synpunkter

  • LO anser att det är ett bra förslag att blåkortsinnehavaren endast behöver anmäla om arbetsgivare, bransch eller villkor förändras. 
  • LO anser att det är bra att fortsatt använda en hög lönetröskel.
  • LO välkomnar att blåkort endast ska beviljas om ansökan innehåller ett anställningsavtal för en högkvalificerad anställning. 
  • LO välkomnar även förslaget att blåkort ej ska utfärdas för spårbyte om asylansökan eller motsvarande ej färdigställts.
  • LO anser även att det är positivt att utredningen i sitt förslag förtydligar att ett blåkort inte får utfärdas om arbetsgivaren på olika sätt inte sköter sina åtaganden samt att det är positivt att dessa fel inte leder till att blåkortinnehavaren drabbas utan att få möjlighet att söka nytt arbete. 
  • LO ställer sig något frågande till förslaget att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en anställning ska anses vara högkvalificerad även i andra fall än de som anges i 1 § i utlänningslagen. LO anser att det system som finns i dag är fullgott och att inga undantag behöver tillkomma.