Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Karensavdrag – en mer rättvis självrisk Ds 2017:18

Remissyttrande LO anser att ett införande av ett karensavdrag, för att mildra effekterna av den destruktiva sjuknärvaron, är ett steg i rätt riktning. LO har också i olika sammanhang drivit på i denna fråga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs synpunkter i korthet:

  • LO saknar en fördjupad analys i promemorian av den så kallade destruktiva sjuknärvaron, det vill säga effekterna av att anställda arbetar även när de av medicinska skäl och ur smittskyddssynpunkt borde stanna hemma.
  • LOs uppfattning är att det presenterade förslaget är bra utifrån flera olika aspekter. Den största vinsten är att självrisken vid sjukdom inte kommer att missgynna arbetstagare med koncentrerade arbetspass. Nuvarande reglering innebär för arbetstagare som har en varierande arbetstid att självrisken kan bli oproportionerligt stor för det fall arbetstagaren insjuknar när denne ska utföra ett längre arbetspass.
  • Enligt LO har dock en komplicerad konstruktion valts för beräkningen av karensavdraget. Denna konstruktion riskerar att föranleda tvister om karensavdragets storlek. Vidare innebär förslaget att ett fullt karensavdrag ska göras oavsett när på dagen arbetstagaren insjuknar. Detta är en försämring för många anställda jämfört med den nuvarande ordningen. Betydligt enklare hade varit att välja en lösning som enbart begränsar vilket löneavdrag som kan ske inom ramen för det nuvarande systemet och med utgångspunkt i de avtalade lösningar som finns på området.