Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1)

Remissyttrande LOs tar i detta yttrande ställning till Landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter:

 • LO avstyrker förslagen om nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter och avskrivning av studieskulder. Det är principiellt fel, och legitimitetshotande, att skapa regionala särlösningar i system som till sin karaktär bör erbjuda lika villkor i hela landet.
 • LO menar att statens nyinvesteringar i trafikinfrastruktur bör höjas till 1 procent av BNP och att nya resurser till drift och underhåll bör tillföras med motsvarande 0,1–0,2 procent av BNP.
 • LO delar landsbygdskommitténs förslag om ett nytt mål för bredbandsutbyggnad som innebär att hela landet ska ha tillgång till digital infrastruktur med överföringskapacitet med minst 100 Mbit/s senast 2025.
 • LO tillstyrker kommitténs förslag om att regeringen tar initiativ till en översyn av reseavdraget i syfte att göra det avståndsbaserat.
 • LO bedömer att regeringen bör utreda om nuvarande resursfördelningsprinciper inom högre utbildning är ändamålsenliga för uppdraget.
 • LO anser att tillgänglighet är en del av lärosätenas samverkansuppdrag där man bör utveckla samverkansformer för landsbygdens behov.
 • LO anser också att regeringen bör överväga om universitet och högskolor kan tilldelas en eller flera regioner som sitt samverkansområde för utveckling av regionens kompetensförsörjning.
 • LO anser att alla beståndsdelar i kunskapslyftet, där högre utbildning är en del, är ett angeläget behov för landsbygdsutveckling och kan hanteras inom ramen för Lärcentra.
 • LO vill betona vikten av att en samlad strategi utvecklas för stöd till dagligvaruhandel i glesbygden.
 • I takt med att försörjningskvoten ökar och de demografiska förändringarna kräver ökade insatser, främst inom vård och omsorg, kommer staten behöva tillföra ekonomiska resurser för att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunernas verksamhet.
 • Arbetsmarknadens parter bör ingå i en eventuell landsbygdsdelegation.