Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Långtidsutredningen 2023 Finanspolitisk konjunkturstabilisering SOU 2023 nr 85

Remissyttrande LO välkomnar Långtidsutredningens huvudbetänkande. Det nuvarande samlade ekonomisk-politiska ramverket, som etablerades efter 90-talskrisen, hanterade en rad utmaningar i ekonomin samtidigt som det byggde på lösningar som dåtidens nationalekonomiska huvudfåra förordade.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs ståndpunkter

  • LO tillstyrker Långtidsutredningens övergripande slutsats om att finanspolitiken behöver ta mer plats för att stabilisera resursutnyttjandet i ekonomin, bland annat genom ett sänkt överskottsmål.
  • LO avstyrker en ensidig justering av det svenska inflationsmålet.
  • LO tillstyrker förslagen om att staten i högre grad och med större automatik ska stabilisera kommunsektorns ekonomi över konjunkturcykeln.
  • LO ser ett tydligt behov av en ökad offentlig investeringstakt och anser att det finanspolitiska ramverket behöver anpassas efter detta behov.
  • Vi saknar därtill analyser om arbetsmarknadens parters och lönebildningens roll för finans- och penningpolitikens förutsättningar.