Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Remissyttrande LO anser att vinstdriften i hela den skattefinansierade välfärdssektorn måste stoppas. Vinstdriften riskerar annars att leda till att viktiga välfärdspolitiska mål åsidosätts. Marknadstänkandet skapar en kostnadsjakt som leder till allvarliga kvalitetsbrister i verksamheter där brukarna ofta är i beroendeställning. Att stoppa vinstdriften i välfärdssektorn är viktigt inte minst för att stärka tilltron till välfärdsstaten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs ståndpunkter

  • LO är positiv till det förslag som utredningen för fram, om att i den skattefinansierade välfärdssektorn begränsa det tillåtna rörelseresultatet i relation till det operativa kapitalet. LO bedömer att det förslag utredningen presenterar i detta avseende är väl avvägt och genomförbart.
  • LO är positiv till det förslag om tillståndsplikt som utredningen föreslår ska gälla för aktörer som bedriver välfärdverksamhet med offentliga medel. Särskilt positiv är LO till att utöka tillståndsplikten till att omfatta exempelvis hemtjänst, verksamhet (bland annat boenden) som omfattas av entreprenörsundantaget i socialtjänstlagen (SoL) samt vissa insatser inom LSS. LO anser dessutom att samma tillståndsplikt även ska gälla för bemanningsföretag som hyr ut anställa som arbetar inom välfärdssektorn.
  • LO anser att förslaget om förbud mot värdeöverföringar, som utredningen presenterar, är väl avvägd och att de tillsyns- och kontrollåtgärder som föreslås för att detta ska efterföljas är både genomförbara och önskvärda.
  • LO välkomnar utredningens förslag om att se över Lagen om valfrihetssystem (LOV), inte minst för att ge fler möjligheter att utesluta dåliga aktörer och möjlighet att reservera system för idéburen sektor.
  • I likhet med utredningen bedömer LO att det finns skäl att utveckla Ägarprövningsutredningens förslag (SOU 2015:7) för att förhindra oseriösa och olämpliga aktörer inom välfärdssektorn.
  • LO är positiv till de åtgärder utredningens föreslår för att underlätta kapitalförsörjningen för idéburna aktörer. LO är dock öppen för att det kan behövas ytterligare insatser och stöd till den idéburna delen av välfärdssektorn. 
  • LO delar utredningens bedömning rörande hur de aktuella förslagen förhåller sig till EU-rätten. LO är i grunden positiv till förslaget om förenklade upphandlingsregler som gör att en upphandling under tröskelvärdet inte omfattas av LOU och att det samtidigt ges möjlighet att reservera kontrakt till idéburna aktörer. Men LO anser ytterligare förtydliganden kring LOUs praktiska tillämpning behöver göras från lagstiftarens sida. 
  • LO anser att de förslag som utredningen för fram måste följas av fler steg som leder till att marknadsstyrningen (New Public Management, NPM) inom offentlig finansierad välfärdsverksamhet fasas ut och ersätts av styrformer som stärker medborgarnas, brukarnas och de anställdas tillit och delaktighet.