Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen, Ds 2011:22

Remissyttrande LO anser att förslaget lägger grunden till en ny typ av regelverk som är nödvändig för att vidmakthålla den svenska kollektivavtalsmodellen. Med fler utländska aktörer i Sverige krävs regelverk som möjliggör kollektivavtalen. LO välkomnar promemorians inriktning, men vill samtidigt särskilt kommentera några specifika delar av förslagen i promemorian.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning