Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (så kallad värnskatt)

Remissyttrande Det vanligaste argumentet mot värnskatten har varit att den minskar incitamenten för individer att öka sin arbetstid och lön. Skatten påstås ha skadliga effekter på arbetsutbudet och ett borttagande möjliggör för individer att vara mer ambitiösa i sina utbildnings- och yrkesval. Forskningen ger inget entydigt svar på huruvida detta stämmer och i så fall i vilken omfattning påverkan sker. Enligt en rapport från LO så arbetar cirka 3 procent av de individer som tjänar över taket för statlig inkomstskatt deltid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO anser att skatteintäkterna måste öka för att finansiera välfärdskostnaderna. Förslaget att slopa värnskatten kostar statskassan 6,1 miljarder kronor per år.
  • LO anser att inkomstskillnaderna måste minska. Förslaget innebär att de 345 000 personer med högst löneinkomster i Sverige får en skattesänkning med i genomsnitt 17 700 kronor per år.
  • LO anser att skatteförändringar för höginkomsttagare bör ske inom ramen för en bredare reform.
  • Mot bakgrund av ovanstående avstyrker LO promemorians förslag att avskaffa den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt.
  • LO anser att reformen måste utformas så att effekterna på arbetsutbudet kan utvärderas.