Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Ds 2019:2

Remissyttrande LO kan i nuläget inte ställa sig bakom att förslaget om höjda åldersgränser i pensionssystemet ska införas från och med år 2020. LO anser att förslaget kan genomföras först efter det att nedan beskrivna förändringar är genomförda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Regeringen måste snarast initiera samtal i Pensionsgruppen om en avgiftshöjning till inkomstpensionen så att den totala nivån blir minst 20 procent.
 • Möjligheterna till sjukersättning måste både förlängas och förbättras. I bedömningen måste hänsyn tas till bland annat ålder och utbild-ningsbakgrund.
 • Staten måste tillhandahålla en robust stödstruktur för omställning som gör det reellt möjligt att orka och kunna få jobba ett helt arbets-liv.
 • Åtgärder för att öka antalet stabila arbetsmarknadspositioner (fasta anställningar på heltid) är nödvändiga, så att fler får möjligheten att tjäna in till en rimlig pension och ge förutsättningar för mer jämlika pensioner.
 • Arbetsmiljöverket behöver få ökade resurser till – och prioritera upp – arbetet med tillsyn.
 • Skyddsombud och regionala skyddsombud utgör en viktig resurs i det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet och de måste ges ökade möjligheter (praktiskt och ekonomiskt) att verka och ut-bilda sig.
 • Alla anställda ska ha tillgång till en kvalitetssäkrad företagshälso-vård.
 • Tillgången till äldreomsorg och barnomsorg (även på obekväma arbetstider) måste säkerställas, så att anställda inte tvingas gå ner i arbetstid eller tacka nej till arbete på grund av bristen på omsorg.
 • Som nämnts inledningsvis kan LO i nuläget inte ställa sig bakom att för-slaget om höjda åldersgränser i pensionssystemet ska införas från och med år 2020. För det fall att förslaget genomförs vid ett senare tillfälle, vill LO lämna följande synpunkter.
 • LO tillstyrker förslaget att koppla förändringar i åldersgränserna till den föreslagna riktåldern. Det är även en rimlig fördelning att 2/3 av livslängdsökningen ska vara förlängt arbetsliv och 1/3 förlänga tiden som pensionär.
 • LO ställer sig bakom förslagets utformning om höjda åldersgränser så som det beskrivs i kapitel 5.2.
 • LO avstyrker i nuläget förslaget om en höjd åldersgräns för garanti-pension.
 • LO avstyrker förslaget om undantag för personer med långt liv och anser istället att regelförändringar som underlättar och förlänger möjligheterna till sjukersättning (förtidspension) bör genomföras.
 • LO tillstyrker förslaget att anpassa åldersgränserna i angränsande socialförsäkringssystem till den föreslagna riktåldern. LO anser dock, till skillnad från arbetsgruppen, att åldersgränsen för sjuk- och smittbärarpenning efter 70 års ålder ska kopplas till riktåldern.
 • LO anser dessutom att bakomliggande inkomst ska vara grund för pensionsrätter även vid sjukpenning och a-kasseersättning.
 • LO delar arbetsgruppens bedömning att vid ett införande av riktålder så ska den så kallade LAS-åldern följa med riktålderns förändringar.
 • LO tillstyrker förslaget att åldersgränserna inom studiestödssystemet bör ses över, men anser att även nivån på studiebidraget för den som är äldre behöver justeras.