Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

Remissyttrande LO välkomnar regeringens ambition att försöka åstadkomma konkurrensneutralitet för olika typer av försäkringsföretag som vill ombilda sig till tjänstepensionsföretag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO anser dock att de föreslagna lagändringarna inte är tillräckliga eller för snävt utformade.
  • LO anser att den skattemässiga kontinuiteten ska utsträckas till att även omfatta överlåtelser av en delmängd av ett tjänstepensionsbestånd.
  • LO anser vidare att det bör vara möjligt med en ”omvänd” beståndsöverlåtelse.
  • LO anser att den föreslagna tidsbegränsningen ska tas bort.
  • LO anser att de nu gällande bestämmelserna om skattemässig kontinuitet vid överlåtelse av helt försäkringsbestånd ska behållas.