Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Remissyttrande LO avstyrker promemorians förslag i sin helhet, sammanfattningsvis med nedanstående motivering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • LO anser att regeringens förslag i promemorian innebär en tydlig och historiskt sett unik statlig inblandning i lönebildningen. Statens ska enligt LO inte ingripa i lönebildningens fördelningsfrågor. Statens uppgift är i stället att på olika sätt stötta partsansvaret och möjliggöra för parterna att bland annat åstadkomma nödvändiga relativlöneförändringar.
  • Regeringens synsätt, som den uttrycks i promemorian, att den statliga lönesatsningen är förenlig med en mer principiell ansvarsfördelning mellan staten och parterna på lönebildningsområdet, ökar enligt LO ytterligare risken för att förslaget kan komma att skada kollektivavtalsmodellen och lönebildningen.
  • LO finner det ytterst anmärkningsvärt att promemorian saknar en konsekvensanalys rörande förslagets mer övergripande effekter på den svenska arbetsmarknadsmodellen.