Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över remiss ang Promemoria Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

Remissyttrande LO välkomnar förslaget om att införa en generösare prövning av arbetsförmågan för äldre försäkrade, det som i samhällsdebatten ibland benämns ”trygghetspension”.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • I relation till dagens lagstiftning bedöms förslaget vara ett viktigt steg i rätt riktning mot en tryggare och rimligare sjukförsäkring. LO anser dock att fler steg behöver övervägas för att öka tryggheten för äldre försäkrade, exempelvis genom att den som uppnått 60 år får sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos ordinarie arbetsgivare.
  • LO tillstyrker förslaget om att rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning.
  • LOs samlade bedömning är att med de aktuella förslagen tas viktiga reformsteg i riktning mot en tryggare sjukförsäkring, men LO anser samtidigt att det krävs ytterligare förändringar för att uppfylla den grundläggande socialförsäkringsprincipen om att den försäkrade ska vara försäkrad i befintligt skick.
  • LO tillstyrker förslaget om ikraftträdande och framhåller att det är viktigt att de aktuella förslagen införs skyndsamt på grund av att allt för många som uppnått en hög ålder vid en långvarig sjukdom i dag fattigörs.