Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag SOU 2022 nr 53

Remissyttrande LO anser att en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till skolors strukturkvalitet ska utredas. Utan en sådan resursfördelningsmodell kommer det fortsatt vara lönsamt att snåla på strukturkvalitet i form av sådant som personal, läromedel, lokaler, elevhälsa samt studieoch yrkesvägledning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

 • Utredningen har endast haft i uppdrag att ta fram beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för fortsatt arbete med antingen ett statligt huvudmannaskap för skolan, eller ett förstärkt statligt ansvar utan att staten tar över huvudmannaskapet. Utredningen lämnar inga skarpa förslag. LO har valt att ändå kommentera de bedömningar som utredningen gör i den del som avser ett stärkt statligt ansvar eftersom flera av dessa är applicerbara på dagens skola och kan genomföras inom en kortare tidsperiod.
 • LO anser att utredningens bedömning att resursfördelningen till fristående skolor bör riktas till huvudmän och inte till skolenheter är tveksam.
 • LO anser att dagens skolpeng per elev ska avskaffas.
 • LO anser att en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till skolors strukturkvalitet ska utredas. Utan en sådan resursfördelningsmodell kommer det fortsatt vara lönsamt att snåla på strukturkvalitet i form av sådant som personal, läromedel, lokaler, elevhälsa samt studieoch yrkesvägledning.
 • LO anser att utredningen i hög grad bortser från demokratiaspekterna i frågan om offentligt eller enskilt huvudmannaskap.
 • LO välkomnar utredningens bedömning att det behövs nya verktyg för att bedöma hur en skoletablering påverkar både individens och samhällets behov av utbildning på ett effektivt och likvärdigt sätt.
 • LO anser att respektive kommun ska ha ett avgörande inflytande över friskoleetableringar, att de enskilda huvudmännens incitament för att selektera elever helt ska tas bort och att offentlighetsprincipen ska gälla också i fristående skolor.
 • LO anser att de tidigare utredda förslagen i utredningen En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28 snabbt bör införas för att på kort sikt göra resurstilldelningen mellan kommunala och fristående skolor mer rättvis och skapa bättre förutsättningar för att skola ska kunna sköta sitt kompensatoriska uppdrag.
 • LO är kritiskt till utredningens bedömning att det vore lämpligt system med separat finansiering av fristående skolor. LO anser att en sådan modell i kombination med ett fortsatt enskilt huvudmannaskap och de planer på en separat lagstiftning för friskolor som nu annonserats av den sittande regeringen i praktiken leder till institutionaliserat parallellskolesystem.
 • LO delar utredningens bedömningar om att inrätta ett sektorsbidrag för undervisningskostnaderna samt att förstärka likvärdighetsbidraget och bredda det till att omfatta fler skolformer.
 • LO delar utredningens bedömning att lärarlegitimationen bör utvärderas i relation till reformens syften.