Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över remissen För kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

Remissyttrande LO är tveksamt till och ifrågasätter utredningens bedömning rörande att de försäkringsmedicinska utredningarna varken innebär myndighetsutövning eller hälso- och sjukvård. LO anser att denna fråga behöver utredas vidare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fler synpunkter i korthet

  • LO ifrågasätter lämpligheten av att de försäkringsmedicinska utredningarna till skillnad från ett läkarutlåtande om sjukpenning eller sjukersättning enbart ska ta ställning till aktivitetsförmågan och inte till arbetsförmågans nedsättning.
  • LO ser en uppenbar fara i att bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga - i enlighet med utredningens förslag - kommer att bedöms utifrån en teoretisk individ och mot en teoretisk arbetsmarknad istället utifrån sådana begrepp som utgör gällande rätt, t.ex. den försäkrades befintliga skick och sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
  • LO anser att det bör vara landstingets ansvar att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna, antingen i egen regi eller genom att upphandla privata aktörer.
  • LO anser, liksom utredningen, att landstingens ansvar ska regleras i lag och att detta skapar goda förutsättningar för stabilitet och likformighet i hela landet för de försäkringsmedicinska utredningarna.
  • LO anser att det är olyckligt att det inte närmare har förslagits var den försäkrade kan vända sig vid klagomål som inte har att göra med patientsäkerhet - exempelvis frågor som rör den försäkringsmedicinska utredningens kvalitet, ersättning för resor, kost och logi, bemötandefrågor med mera.