Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Semesterlagsutredningens betänkande Enklare semesterregler (SOU 2008:95)

Remissyttrande LO ställer sig positiv till ambitionen att förenkla semesterlagen om det sker på ett för löntagarna neutralt sätt. LO är kritisk till att utredningen inte presenterat en genomgripande jämställdhetsanalys av utredningens förslag och anser att det måste ske innan förändringar i lagstiftningen görs. LO tillstyrker att lagen möjliggör att semesterlön beräknas enligt den så kallade sammalöneregeln, men finner det otillfredsställande att arbetsgivaren i de flesta fall fritt kan välja mellan nuvarande beräkningsmetod och den föreslagna. LO är kritisk till de föreslagna procentsatserna för beräkning av semestertillägg vid semesterlön enligt sammalöneregeln. LO accepterar inte de föreslagna förändringarna när det gäller semesterlönegrundande frånvaro. LO tillstyrker förslaget att okontrollerade arbetare får rätt till semester.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning