Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Skapa tilltro - Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU:2015:46)

Remissyttrande LO är positiv till att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) får ett utökat tillsynsuppdrag genom att begreppet systemtillsyn ersätts av begreppet tillsyn i myndighetens instruktion. Begreppet tillsyn innefattar här både generell tillsyn och klagomålshantering. Det är bra att en och samma myndighet med speciell kompetens på socialförsäkringsområdet får ett samlat ansvar att bedriva sådan tillsyn. Därigenom får ISF:s tillsyn lättare än den extraordinära tillsyn som JO utövar i dag att finna och peka ut just de felaktigheter och brister som finns inom socialförsäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Allmänna synpunkter

  • LO anser också att de förslagna organisatoriska och processuella förändringarna med avseende på det allmänna ombudet är både önskvärda och nödvändiga för att ombudet ska kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt.
  • Det är helt nödvändigt att det allmänna ombudet inte längre är placerat hos Försäkringskassan. Som utredningen framhåller behövs detta för att garantera ombudets självständighet. I dag är det lätt att få intrycket att ombudet inte är fristående från Försäkringskassan. LO anser att en placering hos ISF är en bra lösning, om ansvarsfördelningen dem emellan är tydligt reglerad på det sätt som utredningen föreslår.
  • LO är i huvudsak positiva till utredningens förslag att ett trepartsförfarande ska införas och att ombudet ska kunna välja i vilken instans han eller hon ska träda in i processen. Dessa förslag bör kunna förbättra ombudets möjligheter att få fram vägledande avgöranden på socialförsäkringsområdet. Nedan återkommer vi till förslaget rörande tiden för ombudets inträde i processen. 

LOs yttrande över Skapa tilltro - Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU:2015:46) (pdf)