Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över slutbetänkandet från Digitaliseringskommissionen. Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden SOU 2015:19

Remissyttrande LO har traditionellt alltid varit positiva till strukturomvandling och digitaliseringen utgör inget undantag. Detta under förutsättning att den så framgångsrika svenska modellen fungerar med försäkran om att det finns goda möjligheter till omställning som innefattar utbildning/fortbildning och en generös arbetslöshetsförsäkring samt att det finns en väl utbyggd välfärd. Detta för att digitaliseringens fördelar ska komma hela samhället till godo.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LOs tidigare erfarenheter är att införande av digital teknik i arbetslivet ger störst nytta när den sker i samverkan mellan arbetsmarknadens parter, med stöd av relevant utbildning, arbetsplatsnära forskning och statens organ.
  • I slutbetänkandet föreslås tillsättandet av en utredning i syfte att se över om någon del av arbetsrätt och konsumenträtt behöver anpassas efter dessa nya förhållanden. LO vill i detta sammanhang peka på ytterligare problematik och de baksidor som digitaliseringen kan ge upphov till, som t.ex. ofrivilligt egenföretagande, undergrävande av rådande kollektivavtalsordning och att gränserna mellan arbetstagare och arbetsgivare suddas ut och arbetsrätten därmed urholkas. Därför menar LO att det är rimligt att se över arbetsrätten, och övriga tillämpliga rättsområden, för att stärka och klargöra arbetstagarnas trygghet.
  • I slutbetänkandet föreslås en utredning för att se över anpassningar av socialförsäkringen. Detta ser LO positivt på, men vill peka på att förslaget om att använda historiskt SGI, som föreslås i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, är allt för dåligt analyserat och bör därmed inte ligga till grund för den utredning som föreslås i detta slutbetänkande.
  • Utredningen föreslår regeringen att inrätta ett samverkansråd för digitala jobb med uppdrag att utveckla och främja tillhandahållandet av skräddarsydda IT-utbildningar på högskolenivå. LO är positiva till samverkan mellan akademi och näringsliv men vill peka på att det inte är rimligt att skräddarsy utbildningar på det sätt som kan utläsas i underlaget, då det i princip är att betrakta som uppdragsutbildningar och bör benämnas och hanteras som sådana. Därutöver menar LO att även fackföreningsrörelsen med sin omfattande branschkunskap bör finnas representerade i ett sådant råd som föreslås.
  • Utredningen föreslår att ge arbetsmiljöverket i uppdrag att definiera begreppet digital arbetsmiljö. LO ser hellre att Arbetsmiljöverket utreder om principer för god kognitiv ergonomi tillgodoses i gällande föreskrifter när det gäller digital teknik. Likaså bör utredas om den digitala teknikens inverkan på organisatoriska och sociala faktorer i arbetet tillgodoses i gällande föreskrifter. Om behov finns ska Arbetsmiljöverket vidta åtgärder i samverkan med arbetsmarknadens parter.
  • I slutbetänkandet pekar man på behovet av kompetensutveckling som en utmaning för framtiden. LO menar att detta är en så pass stor utmaning för framtiden att frågan borde ha belysts ytterligare.
  • Digitaliseringskommissionen lämnar i slutbetänkandet rekommendationer till regeringen att Upphandlingsmyndigheten startar ett forum för samverkan och dialog kring digitaliseringsfrämjande upphandling. LO har inget att invända mot tanken som sådan men vill peka på att det är ett komplext uppdrag man förslår att ge myndigheten, och att det är viktigt att tydliga direktiv, målsättningar och resurser följer med uppdraget.