Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över slutbetänkandet från Integritets­skyddskommittén: Skyddet för den personliga integriteten, SOU 2008:3

Remissyttrande LO stöder de av utredningen lagda förslagen beträffande förändringen i Regeringsformen, förstärkning av lagen om fotografering och en utökad roll för Datainspektionen. LO saknar genusperspektivet i analysen och menar att utredningen behöver kompletteras med detta. LO saknar också en analys av skyddet för tredje man och hanteringen av överskottsinformation i samband med rättsliga tvångsmedel. LO ser ett behov att se över Personuppgiftslagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning