Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2009:6, Återkrav inom välfärdssystemen – Förslag till lagstiftning

Remissyttrande Sammanfattning av LOs synpunkter En strävan att uppnå ökad enhetlighet gällande återkrav av felaktigt utbetalade förmåner inom välfärdssystemen är bra. Utredningens förslag om att ta återkravsregeln i lagen om allmän försäkring som utgångspunkt för en enhetlig regel om återbetal­ningsskyldighet är bra. Att undantag tillåts när den enskilde inte orsakat den felaktiga utbetalningen, och inte haft anledning att tro att utbetalningen varit felaktig, är en förutsättning. En generell återkravslag bör liksom utredningen föreslår innehålla en eftergiftsregel. Det är också rimligt att en sådan utformas restriktivt, med utgångspunkt i att felaktigt utbetalda förmåner ska betalas tillbaka. Samtidigt får en sådan regel inte utformas så rigoröst att den slår mot människor som befinner sig i svåra lägen. LO anser att utredningens avvägning i frågan är acceptabel. Det är i grunden riktigt att myndigheter och kommuner ges möjlig­heter att tillämpa avräkning för att justera felaktiga utbetalningar till en enskild. LO menar dock att de utvidgade möjligheter till detta som utredningen föreslår är allt för långtgående. Att låta avräkning ske mot barnbidrag och underhållsstöd, förmåner som är riktade till barn, bör inte accepteras. LO anser att det är rimligt med regler om ränta. LO vill i samman­hanget betona det principiellt riktiga i att även ersättningstagare bör ha möjlighet att kräva ränta i de fall utbetalningen varit felaktig till dennes nackdel.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning