Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2023:24 Etablering för fler av Utredningen om förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor Ju 2022:05

Remissyttrande LO välkomnar utredningens delbetänkande och delar synen på behovet av ett ambitiösare, mer strukturerat, innehållsrikt och individanpassat etableringsprogram. Synsättet bör inte begränsas till etableringsprogrammet utan prägla den aktiva arbetsmarknadspolitiken i stort.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO tillstyrker förslaget om en utvidgad målgrupp för etableringsprogrammet. LO tillstyrker även att deltagarna i denna målgrupp blir berättigade till en ersättning i nivå med aktivitetsstödet eller utvecklingsersättningen (cirka 3 700 kr/mån netto). Nivån på individersättningen är väl avvägd dels eftersom försörjningen av anhöriginvandrare inte är ett statligt ansvar, dels då en individuellersättning är ett sätt att ge incitament att delta i och fullgöra sina skyldigheter inom etableringsprogrammet. LO skulle dock föredra att deltagarna, på samma sätt som andra deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som inte har kvalificerat till ersättning genom arbete, blir berättigade till aktivitetsstöd på lägsta nivå, i stället för att en ny ersättningsform införs.
  • LO tillstyrker förslaget om en ambitionshöjning och ökad individualisering av etableringsprogrammet genom krav på en tidig och fördjupad kartläggning, individuella slutmål utifrån utbildningsbakgrund och tidigare och mer parallella aktiviteter. I sammanhanget vill LO peka på behovet av att ge nyanlända bättre möjligheter att lära sig svenska genom rätt till fler timmar i svenska för invandrare (sfi).
  • LO anser att etableringsprogrammet skulle förbättras ytterligare genom ett ökat utbildningsinnehåll och insatser där arbete och utbildning kan kombineras. Av denna anledning anser LO att utredningens förslag bör kompletteras med att regeringen fattar nödvändiga beslut om förordningsändringar så att parternas modell för etableringsjobb kan införas. De parter som har undertecknat ett avtal om etableringsjobb har kommit överens om att anställningsformen inte ska användas för personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd till följd av regler om arbetskraftsinvandring, vilket även inbegriper individer från den utvidgade målgruppen. Samma princip bör gälla samtliga subventionerade anställningar.
  • LO instämmer i att det finns ett behov av att anpassa programlängden efter deltagares förutsättningar och behov, men bedömer att målgruppen för den föreslagna förlängningen av programmet med ytterligare 12 månader är för snäv. En lösning som LO förordar är att låta etableringsprogrammet avbrytas först vid individens arbetsmarknadsetablering eller påbörjad eftergymnasial utbildning.
  • LO tillstyrker förslaget om möjligheten att bortse från tid som den nyanlände har varit förhindrad att delta i programmet på grund av föräldraledighet.
  • LO tillstyrker förslaget om ett uppdrag till Skolverket att fördela ett nytt statsbidrag till kommuner för att de ska bedriva verksamhet i öppen förskola där nyanlända föräldrar ges möjlighet till språkträning och studie- och yrkesvägledning. Att barn deltar i förskoleverksamhet medför mer tid för arbetslösa föräldrar att aktivt delta i jobbsökandet och därigenom stärkta möjligheter till arbetsmarknadsetablering. Av detta skäl anser LO att utredningens förslag ska kompletteras med att skollagens minsta garanterade vistelsetid i förskola för barn vars föräldrar är arbetslösa (15 timmar per vecka) utökas.