Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)

Remissyttrande LO tillstyrker att skenanställning ska leda till avslag på ansökan av arbetstillstånd och välkomnar ett förtydligande av begreppet skenanställning. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • LO tillstyrker förslaget att regeringen ska få meddela ytterligare kontroller samt förslaget att arbetsgivare som uppsåtligen utnyttjar arbetskraftsinvandrare ska kunna dömas till fängelse i högst ett år.
  • LO tillstyrker förslaget att en arbetsgivares självrättelse av felaktiga anställningsvillkor ger Migrationsverket möjligheten att underlåta återkallelse av arbets -och uppehållstillstånd. 
  • LO tillstyrker förslaget att Migrationsverket ska få direktåtkomst till vissa av skatteverkets, försäkringskassans, pensionsmyndighetens och kronofogdemyndighetens databaser för förbättrad handläggning.
  • LO tillstyrker förslaget om förkortade tidsfrister för återkallelse av arbetstillstånd gällande arbetstagare som inte påbörjat sin anställning inom tre månader.
  • LO avstyrker förslaget om förkortad tidsfrist för arbetskraftsinvandrare som utnyttjats och söker nytt arbete.
  • LO tillstyrker förslaget om att Migrationsverkets i samråd med arbetsmarknadens parter tar fram en mer effektiv prövning av arbetstillstånd med tillägget att uppdraget utvecklas till ett trepartsarbete för att säkerställa arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden.
  • LO anser att utredningen inte har utrett kravet på anställningsavtal för arbetskraftsinvandrare samt ett förbud av försämrade arbetsvillkor på ett tillfredställande sätt.
  • LO saknar förslag som stärker de arbetskraftsinvandrare som idag befinner sig på svensk arbetsmarknad.