Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I, SOU 2015:13

Remissyttrande LOs uppfattning är att de möjligheter och de skyldigheter som framgår av tillämpningsdirektivet ska tillvaratas för att stärka den svenska modellen. Sverige har valt att implementera direktivet genom att arbetstagarsidan ska kräva kollektivavtal av de företag som bedriver verksamhet i Sverige. En sådan implementeringsmetod förutsätter att arbetstagarsidan ges de verktyg som krävs för att direktivet ska anses ha implementerats på ett korrekt sätt. Detta förutsätter att den svenska modellen lämnas orörd i så stor utsträckning som möjligt och att stöd ges i lagstiftningen för att upprätthålla en modell som ytterst bygger på arbetstagarsidans rätt att vidta stridsåtgärder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning