Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen En ny kameraövervakningslag SOU 2009:87

Remissyttrande LO delar inte utredningens syn på effekten av kameraövervakning och dess brottspreventiva funktion. Visserligen kan kameraövervakning ha en preventiv effekt på oplanerad brottslighet men effekten torde vara minimal på planerad. Arbetsgivarna visar ofta en övertro på kameraövervakningens möjligheter att begränsa rån, hot och våld och använder detta förhållandevis billiga alternativ istället för att använda sig av beprövade medel som, menar LO, har större effekt; exempelvis slutna kontanthanteringssystem, stopp för farligt ensamarbete, värdetransportföretag som sköter bankning av kassor och så vidare. LO vill dock påpeka att LO inte är motståndare till kameraövervakning, så länge övervakningen de facto skyddar de anställda och de anställda och deras fackförening har reellt inflytande över utformningen av kameraövervakningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning