Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen EU:s reviderade insolvensförordning SOU 2016:17

Remissyttrande LO anser att vad som anses vara tillfälligt bedriven verksamhet måste definieras. LO anser att det måste klargöras varför misstanketiden bestämts till tre månader. LO uppmärksammar utredningen på missbruk av möjligheten att bedriva verksamhet i Sverige genom filial. LO begär därför att det utreds hur ett sådant missbruk ska hanteras.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • LO menar att kravet på att en utländsk näringsidkare ska ha en i Sverige bosatt föreståndare måste återinföras.
  • LO delar utredningens uppfattning att registerhanteringen kan skötas av nu ansva¬riga att registreringsmyndigheten på samma sätt som idag ska underrättas av den beslutsfattande domstolen eller myndigheten.
  • LO delar även utredningens uppfattning om vilka uppgifter som ska föras in i registren och när de ska gallras.
  • LO anser att ytterligare utredning behövs vid ett införande av ett skuldsaneringsregister vad gäller arbetstagares eller arbetssökandes integritet i förhållande till vilka registrerade uppgifter som en arbetsgivare har rätt att ta del av.