Fråga facket Fråga facket

Ökad jämställdhet ger fler jobb

Rapport Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor arbeta. Men trots att en ökad jämställdhet därmed skulle föra Sverige närmare full sysselsättning går utvecklingen långsamt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tredelning av föräldraledigheten

År 2012 stod männen i Sverige för 36,2 procent av vab-dagarna, en ökning med endast 2,7 procentenheter sedan 1999. Arbetet för ett jämställt arbetsliv går för sakta. LO föreslår därför en rad åtgärder för att öka jämställdheten.

En tydlig indikator på bristen av jämställdhet är att kvinnor lönearbetar i en väsentligt mindre utsträckning än män. Sysselsättningsgraden bland kvinnor är kring 5 procentenheter lägre än bland män.

– Heltid ska vara en rättighet för alla. Vi behöver införa en tredelning av föräldraledigheten för att stärka ett mer jämställt deltagande i arbetslivet. Inom barnomsorgen måste öppettiderna anpassas till kvinnorna som ofta har obekväm arbetstid, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Samma makt och möjlighet

- Fler kvinnor i arbete leder också till en enorm samhällsvinst. Om kvinnor var sysselsatta och arbetade heltid i samma utsträckning som män skulle BNP öka med 358 miljarder, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

– Jämställdhet är en prioriterad fråga för oss inom LO. Jämställdhet handlar i första hand om våra grundläggande värderingar. Kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv och vara med och forma samhället på lika villkor.

Allas rätt till bra arbetsvillkor

Alla ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn.

– Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen, har kvinnodominerade branscher genomgående lägre löner än de som domineras av män. Det är dessutom framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid eller har otrygga visstidsanställningar, avslutar Karl-Petter Thorwaldsson.

LOs förslag på åtgärder

Heltid ska vara en rättighet

Deltidsnormen inom många kvinnodominerande yrken har inlåsningseffekter som ger färre arbetade timmar, lägre livsinkomst och därmed lägre pension. Arbetsgivarens intresse för flexibel arbetskraft har tillsammans med efterfrågan på deltider påverkat att vissa verksamheter nästan helt organiseras kring deltidsanställningar. LO verkar med kraft för rätten till heltid. LO och medlemsförbunden i solidarisk samverkan arbetar för att avtalsreglera anställdas rätt till heltid.

Tillgången till äldreomsorgen ska säkerställas

Andelen kvinnor som tar hand om de äldre släktingarna indikerar att rättighet till heltid inte är verklighet för många arbetarkvinnor. Tillgången till äldreomsorg måste säkerställas så att anhöriga inte tvingas gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre anhöriga.

En tredelning av föräldraledigheten ska genomföras

I dag kan arbetsgivare uppfatta belöning av manliga anställda som något rationellt eftersom män kan förväntas vara från jobbet i mindre utsträckning än kvinnor på grund av föräldraledighet eller tillfällig föräldrapenning. Därför ska ett mer jämställt deltagande i arbetslivet stärkas genom en tredelning av föräldraledigheten. Som ett första steg bör föräldraförsäkringens icke-överlåtbara månader utökas med ytterligare två månader till sammanlagt fyra.

Barnomsorgens öppettider måste anpassas

Barnomsorgens öppettider måste anpassas till den förändrade arbetsmarknaden där allt fler, framför allt kvinnor, arbetar obekväma tider. Ett exempel på detta är att tillgången till barnomsorg idag är ganska strikt begränsad till vardagar och centrerad runt kontorstider.