Fråga facket Fråga facket

Rapporten tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Remissyttrande I skrivelsen föreslås en sammanslagning, privatisering eller regionalisering av de tre myndigheterna. Inledningsvis anser LO att denna typ analyser och förslag till förändringar i myndighets­strukturen borde anstå till dess att re­sultatet av Ansvarskommitténs arbete är klart. I dagsläget pågår ett om­fat­tande arbete runt om i landet med att förbereda nya region­bildningar. I vän­tan på detta borde den form av förändringar som föreslås avvaktas. Men om så inte kan ske så förordar LO en mo­dell med sammanslagning som innebär att det inrättas en genom­förandemyndighet och utvärderingsmyndighet. Skälen för detta är att uppgifterna som myndigheterna har endast till mycket be­gränsad del kan privatiseras eller regionaliseras. Det senare så länge inte den framtida samhällsstrukturen är klar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning