Fråga facket Fråga facket

Sverige behöver ett bättre banksystem

Rapport I rapporten Sverige behöver ett bättre banksystem föreslås bland annat att bankerna måste ha större ekonomiska buffertar, en bankskatt och en tydligt differentierad bankavgift.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Reglera bankerna hårdare

Rapportförfattarna anser att Sverige är i stort behov av en bred reformagenda för att reglera den svenska banksektorn hårdare. Inriktningen bör vara att öka kapitalkraven, införa riskrelaterade avgifter samt förstärka den europeiska regleringen och övervakningen av bankerna. Syftet är att minska bankernas risktagande och minska skadorna vid en eventuell framtida finanskris.

- Den finansiella sektorn spelar en viktig roll för att näringslivet ska få tillgång till kapital och att pengar ska fördelas på ett effektivt sätt mellan de som sparar och de som vill konsumera och investera. Detta är en mycket viktig grund för tillväxt och sysselsättningsutveckling i en ekonomi. De finansiella marknaderna finns också där för att hantera finansiella risker, genom att prissätta dem och genom att sprida dem på större grupper, säger Åsa Pia Järliden Bergström, LO-ekonom och projektledare för Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.

- Med det sagt blir det självklart att bankerna inte ska bidra till att skapa risker på den finansiella marknaden. Vi har själva sett vilken förödande effekt det kan få på ekonomin, inte minst i samband med den stora krisen i början på 1990-talet men även senast för bara några år sedan, säger Åsa Pia Järliden Bergström.

Rapporten är skriven av LO-ekonomen Torbjörn Hållö är framtagen inom ramen för LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.

Förslagen i korthet:

  • Öka bankernas soliditetskrav. Bankerna måste ha ordentliga buffertar i form av eget kapital som kan användas om stora ekonomiska förluster uppstår. Bankerna måste mötas av kapitalkrav som är svåra att manipulera. Av särskilt stor vikt är att svenska storbanker, som har en implicit försäkring mot konkurs, ökar sin soliditet.
  • Överväg bankskatt och differentiera bankernas riskavgift. För mer än fem år sedan beslutade riksdagen att svenska banker årligen ska betala en riskdifferentierad avgift, dvs. spegla den enskilda bankens risktagande, för att finansiera framtida bankkriser. Vi anser att avgiften snarast bör differentieras utifrån vilken risk respektive bank tar. Man bör även överväga att införa en bankskatt.
  • Mer europeiskt samarbete. En bankunion är till gagn för stabiliteten i Europa. Sverige bör agera konstruktivt så att Sverige längre fram kan ansluta sig till bankunionen om villkoren är lämpliga. Internationellt samarbete ger ökade möjligheter att hårdare reglera även svenska banker. Det är särskilt angeläget med regler som gör att banksektorn tvingas koncentrera sig på sin kärnverksamhet, dvs. att erbjuda sparande och utlåning till företag och konsumenter.

Rapporten Sverige behöver ett bättre banksystem (pdf) 

Om projektet Full sysselsättning och rättvisa löner

Sverige behöver en ny ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi. Det är bakgrunden till att LO-kongressen 2012 beslutade att inleda projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016 samt ett stort antal underlagsrapporter, varav denna är den första.