Fråga facket Fråga facket

Tid för en bred skatteöversyn - Sverige behöver en skattereform

Rapport Sverige står inför stora utmaningar. Arbetslösheten är hög. Klyftorna växer. Hotet mot klimatet är reellt. Detta är exempel på utmaningar där den ekonomiska politiken behöver ge svar. En central del av svaren på de stora utmaningarna handlar om hur skatterna är utformade.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Likformighet och neutralitet

För drygt 20 år sedan genomfördes en omfattande skattereform i Sverige. Reformen byggde på principer om ökad likformighet och neutralitet. Ett viktigt resultat av skattereformen var att skattesatserna för kapital och arbetsinkomster sänktes kraftigt samtidigt som skattebaserna breddades. Totalt genomfördes sänkta skatter och breddade skattebaser om motsvarande cirka sex procent av BNP.

Nya utmaningar

Det lapptäcke av undantag och särlösningar som har genomförts sedan skattereformen har försämrat det svenska skattesystemets funktion. Skattesystemet kan idag i delar liknas vid en schweizerost, full med håligheter. Samtidigt har nya utmaningar för det svenska skattesystemet vuxit fram under de senaste 20 åren som behöver adresseras, inte minst Sveriges EU-inträde och den fortsatta internationaliseringen av Sveriges ekonomi.

Bred skatteöversyn

LO-ekonomerna anser att det vore värdefullt om de olika politiska partierna inför valet 2014 kan klargöra sin syn på hur de ser på möjligheterna att tillsätta en bred skatteöversyn under början på nästa mandatperiod. 

En översyn av det svenska skattesystemet bör göras på ett sätt så att fler aktörer blir beredda att ta ansvar för helheten. Arbetsmarknadens parter måste involveras tidigt. Löntagarkollektivet är inte vinnare på särlösningar utan på helhetslösningar. En eventuell ny skattereform behöver ett brett partipolitiskt stöd. En reform som är välförankrad har ett stort värde då det skapar trygghet hos löntagare, kapitalägare och företagare om framtida spelregler.

Områden att beakta

LO-ekonomerna belyser i denna rapport några av de centrala områden som en ny skattereform behöver beakta och svara emot:

  • Målet: trygga välfärdens finansiering.
  • Näringslivets villkor bör vara enhetliga och generella.
  • Fördelningsprofilen på skattesystemet behöver förstärkas.
  • Inkomstbeskattningen bör präglas av enhetlighet.
  • Skattesystemets koppling till hushållens skulder måste beaktas.
  • En samlad strategi för miljöbeskattning behöver formas.
  • Internationaliseringen kräver ökat samarbete på skatteområdet.

Rapporten Tid för en bred skatteöversyn - Sverige behöver en skattereform (pdf)