Fråga facket Fråga facket

Vad krävs för en hållbar pension?

Rapport LO-kongressen 2012 biföll kravet på att under kongressperioden tillsätta en arbetsgrupp med bred kompetens som utvärderar det allmänna pensionssystemet. Motivet till detta är oron för att det allmänna pensionssystemet inte kommer att kunna ge tillräckliga pensioner. Systemet har nu prövats i såväl goda ekonomiska tider som under svåra ekonomiska förhållanden. Samtidigt har en rad förändringar skett i det samlade socialförsäkringssystemet, liksom på arbetsmarknaden i stort, vilket påverkar pensionsutfallet. Även om människor lever längre så är det inte många av LO-grupperna som orkar eller kan arbeta längre.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-gruppernas pensionsvillkor

Mot bakgrund av beslutet på LO-kongressen tillsatte LOs styrelse 2013 en förbundsgemensam utredning som har haft i uppdrag att belysa LO-gruppernas pensionsvillkor och möjligheter att arbeta ihop en bra pension. Detta är utredningens slutrapport som till stora delar bygger på tre underlagsrapporter som utredningen gjort. Dessa är Pensionsreformen i full tid (2013), Vad får en arbetare i pension (2015) och Vem kan jobba till 67? (2015). Utredningens förslag presenteras i denna rapport. 

Lägre utfall än väntat

Dagens pensionssystem består av allmänna pensioner och tjänstepensioner. Sammantaget benämns de i rapporten som pensionerna. I mitten av 1990-talet ersattes de förmånsbestämda pensionerna med premiebestämda pensioner. När de premiebestämda pensionerna infördes (se staplar 1995 års förutsättningar i diagrammet här intill) förväntades de ge arbetarna en något högre pension än de förmånsbestämda pensionerna hade gett (se staplar Förmånsbestämda). Pensionerna förväntades bli 70 procent av slutlönen.

I dag är situationen en annan. De premiebestämda pensionerna ger lägre pensioner (se Dagens förutsättningar) än vad de gamla förmånsbestämda pensionerna skulle gett. Pensionerna blir som andel av slutlönen endast 60 procent.

Längre livslängd

Dagens lägre pension beror huvudsakligen på att livslängden har ökat med 2 år. Den som i dag kan arbeta 2 år till skulle få en pension på 70 procent av slutlönen (se staplar Pension vid 67/…). En höjning av pensionsavgiften med 5,5 procentenheter skulle höja pensionerna lika mycket.

Rapporten Vad krävs för en hållbar pension? (pdf)